FANDOM


Image SM Rank ES Rank Star Position Star Name  Nickname True Name
37 37 1 Earthly Leader Star Zhu Wu Resourceful Strategist Zhu Sha
38 38 2 Earthly Malignant Star Huang Xin Guardian of Three Mountains Huang Mengrui
39 39 3 Brave Star Sun Li Sick Yuchi Sun Yueying
40 40 4 Earthly Prominence Star Xuan Zan Ugly Prince Horse Xuan Yunshang
41 41 5 Earthly Magnificent Star Hao Siwen Wood Dog of Well Hao Bingxin
42 42 6 Earthly Majestic Star Han Tao General of Hundred Victories Han Qing
43 43 7 Earthly Hero Star Peng Qi General of Heavenly Vision Peng Fei
44 44 8 Earthly Unique Star Shan Tinggui General of Sacred Water Shan Meng'er
45 45 9 Earthly Fierce Star Wu Dingguo General of Holy Fire Wu Ranxin
46 46 10 Earthly Literature Star Xiao Rang Sacred Handed Scholar Xiao Qingyan
47 47 11 Earthy Upright Star Pei Xuan Iron Face Pei Caixuan
48 48 12 Earthly Wide Star Ou Peng Golden Wings Brushing Against the Clouds Ou Xiaomeng
49 49 13 Earthly Whole Star Deng Fei Fiery Eyed Suan'ni Deng Rongxin
50 50 14 Earthly Strong Star Yan Shun Multicoloured Tiger Yan Linglong
51 51 15 Earthly Dark Star Yang Lin Multicoloured Leopard Yang Lin
52 52 16 Earthly Assist Star Ling Zhen Heaven Shaking Thunder Ling Feixue
53 53 17 Earthly Meet Star Jiang Jing Divine Mathematician Jiang Shuishui
54 54 18 Earthly Aid Star Lu Fang Little Marquis of Wen Lu Fang
55 55 19 Earthly Help Star Guo Sheng Comparable to Rengui Guo Xue
56 56 20 Earthly Efficacious Star An Daoquan Divine Physician An Suwen
57 57 21 Earthly Beast Star Huangfu Duan Purple Bearded Count Huangfu Youyun
58 58 22 Earthly Minute Star Wang Ying Stumpy Tiger Wang Ying
59 59 23 Earthly Bright Star Hu Sanniang Ten Feet of Blue Hu Niangzi
60 60 24 Earthly Savage Star Bao Xu God of Death Bao Xiaoyu
61 61 25 Earthly Correct Star Fan Rui Demon King of Chaos Fan Ming
62 62 26 Earthly Wild Star Kong Ming Hairy Star Kong Si
63 63 27 Earthly Crazy Star Kong Liang Lonely Fiery Star Kong Nian
64 64 28 Earthly Flying Star Xiang Chong Eight-armed Nezha Xiang Nongmei
65 65 29 Earthly Walking Star Li Gun Sky Soaring Great Sage Li Shuangfei
66 66 30 Earthly Skilful Star Jin Dajian Jade Armed Craftsman Jin Qiongyu
67 67 31 Earthly Bright Star Ma Lin Iron Flute Deity Ma Xiaoxiao
68 68 32 Earthly Forward Star Tong Wei Cave Emerging Dragon Tong Hua
69 69 33 Earthly Retreating Star Tong Meng Churning Clam Tong Yao
70 70 34 Earthly Full Star Meng Kang Jade Flagpole Meng Hudie
71 71 35 Earthly Succeed Star Hou Jian Long Armed Ape Hou Ruolan
72 72 36 Earthly Complete Star Chen Da Stream Leaping Tiger Chen Zhanlu
73 73 37 Earthly Latent Star Yang Chun White Flower Serpent Yang Yiliu
74 74 38 Earthly Different Star Zheng Tianshou Fair Skinned Gentleman Zheng Yanran
75 75 39 Earthly Manage Star Tao Zongwang Nine Tailed Turtle Tao Zongwang
76 76 40 Earthly Talented Star Song Qing Iron Fan Song Qinghua
77 77 41 Earthly Music Star Yue He Iron Whistle Yue He
78 78 42 Earthly Victorious Star Gong Wang Flowery Necked Tiger Gong Wuyuan
79 79 43 Earthly Speed Star Ding Desun Arrow-hit Tiger Ding Wanjing
80 80 44 Earthly Guardian Star Mu Chun Little Restrained Mu Duiying
81 81 45 Earthly Ji Star Cao Zheng Knife Wielding Demon Cao Zheng
82 82 46 Earthly Devil Star Song Wan Giant in the Clouds Song Jia
83 83 47 Earthly Demon Star Du Qian Touching the Sky Du Chunyu
84 84 48 Earthly Tranquil Star Xue Yong Sick Tiger Xue Mingxi
85 85 49 Earthly Concealment Star Shi En Golden Eyed Tiger Cub Shi En
86 86 50 Earthly Remote Star Li Zhong Tiger Slaying General Li Yan
87 87 51 Earthly Empty Star Zhou Tong Little Conqueror Zhou Ziyun
88 52 Solitary Star Tang Long Gold Coin Spotted Leopard Tang Lianxin
89 89 53 Earthly Complete Star Du Xing Demon Face Du Yunxiang
90 90 54 Earthly Short Star Zou Yuan Forest Emerging Dragon Zou Qi
91 91 55 Earthly Horn Star Zou Run Single Horned Dragon Zou Ke
92 92 56 Earthly Prisoner Star Zhu Gui Dry Land Alligator Zhu Gui
93 93 57 Earthly Hidden Star Zhu Fu Smiling Tiger Zhu Qianrou
94 94 58 Earthly Level Star Cai Fu Iron Arm Cai Xinzi
95 95 59 Earthly Harm Star Cai Qing Stalk of Flower Cai Yunzhen
96 96 60 Earthly Slave Star Li Li Life Taking Judge Li Bailian
97 97 61 Earthly Detective Star Li Yun Green Eyed Tiger Li Yun
98 98 62 Earthly Evil Star Jiao Ting Faceless Jiao Ruoxue
99 99 63 Earthly Ugly Star Shi Yong Stone General Shi Meng
100 100 64 Earthly Number Star Sun Xin Little Yuchi Sun Xinyue
101 101 65 Earthly Yin Star Gu Dasao Female Tiger Gu Tong
102 102 66 Earthly Execute Star Zhang Qing Gardener Zhang Xiao
103 103 67 Earthly Strong Star Sun Erniang Female Yaksha Sun Meiniang
104 104 68 Earthly Inferior Star Wang Dingliu Living Goddess of Lightning Wang Jingzhi
105 105 69 Earthly Healthy Star Yu Baosi God of the Dangerous Road Yu Yuandan
106 106 70 Earthly Rat Star Bai Sheng Daylight Rat Bai Yutang
107 107 71 Earthly Thief Star Shi Qian Flea on a Drum Shi Yuan
108-0 108 72 Earthly Hound Star Duan Jingzhu Golden Haired Hound Duan Jingshu
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.