108 Maidens of Destiny Wiki
Advertisement
108 Maidens of Destiny Wiki
The light of a firefly dares to be impudent before This One!
Chao Wuhui to Enviless of the East[1]

Chao Wuhui is a supervisor of the ninth generation of Star Duels.

Thousand Pagoda Star Chao Gai came from Maiden Mountain and acted as the Star Guard of the Ninth Generation Star Duels. Naturally, she could not be underestimated. Her cultivation was unfathomable, and her Star General Realm had reached “True Phoenix.” It was not an exaggeration to say she could move throughout Liangshan Continent unhindered.[2]

Appearance

This woman wore a golden glass crown, and she wore golden thread treasure armor, woven with silk, separated with a suan’ni belt. Her feet were clad in golden Luan and Phoenix Dance shoes, and her shoulders were draped in a shallow golden sash, moving without wind, giving people a sort of elegant feeling. Her fine jet-black hair was combed into a flying cloud bun. There was no character discernible in her eyes, but they were nevertheless bright, mysterious and with a sort of indescribable severity.[1]

Plotline

She first appears during the battle between the ancestors/masters of the Ten Great Sects, Su Xing's group, Song Qingci & Uprising, Lady Snake Scorpion and the Sky Falling Great Sage Roc Demon King. She seals Enviless of the East and Zhong Qi in her seven-stories pagoda as both disrespect and interfere her role, which ultimately ends the battle.

After Su Qing returns to the Four Styles School, she visits him to inform him he is guilty of breaking the Star Duel rules. She states Star Masters are only able to form contracts with two Star Generals. Su Xing retorts to her that him having the ability to form contracts with six Star Maidens is determined by fate. To not rescind his other Star Generals, Chao Wuhai states he must avert three calamities, something fate would allow him to complete if this was set about by fate. For the first calamity, she forces her divine might onto him, which ultimately expands his Divine Intent. She then implants the Meditative Mind Lotus Seed in his ocean of consciousness, stating this seedling must bloom if he is to keep all his Star Generals. She states even after passing these calamities, Maiden Mountain would have a test waiting for him.

References

Navigation

Characters
Protagonist
Su Xing
Harem
Lin YingmeiWu XinjieZhao HanyanHu NiangziDong JunqingShi XiuxiuHua WanyueGong CaiweiWu SiyouShi YuanAn SuwenYan YizhenTang LianxinZhang YuqiXi YueLu XiaoChai LingSong QingciGu TongGongsun HuangLu Shaqing
Allies
Chao WuhuiLiang HuizongLong NuHu MiFang Moujia
Enemies
Great Saint StarkillerHoly Lord of Draconic DemonYan WudaoXie ZhenyuanZhao HengYe FutuLi TaisuiLady Snake ScorpionShi Xian
Heavenly Stars
Song QingciLu XiaoWu XinjieGongsun HuangGuan YingLin YingmeiQin MingyueHuyan ShuangHua WanyueChai LingLi QingqueZhu ManxiangLu ShaqingWu SiyouDong JunqingZhang BiluoYang ZijinXu JingshuSuo QingshuangDai XingyueLiu Qing'erLi LongkuiShi JinglunMu QingyingLei YueLi XiangfeiRuan Jin'erZhang FeiyuRuan Ping'erZhang YuqiRuan Mei'erYang LuoshuiShi XiuxiuXie DiaoXie ChanYan Yizhen
Earthly Stars
Zhu ShaHuang MengruiSun YueyingXuan YunshangHao BingxinHan QingPeng FeiShan Meng'erWu RanxinXiao QingyanPei CaixuanOu XiaomengDeng RongxinYan LinglongYang LinLing FeixueJiang ShuishuiLu FangGuo XueAn SuwenHuangfu YouyunWang YingHu NiangziBao XiaoyuFan MingKong SiKong NianXiang NongmeiLi ShuangfeiJin QiongyuMa XiaoxiaoTong HuaTong YaoMeng HudieHou RuolanChen ZhanluYang YiliuZheng YanranTao ZongwangSong QinghuaYue HeGong WuyuanDing WanjingMu DuiyingCao ZhengSong JiaDu ChunyuXue MingxiShi EnLi YanZhou ZiyunTang LianxinDu YunxiangZou QiZou KeZhu GuiZhu QianrouCai XinziCai YunzhenLi BailianLi YunJiao RuoxueShi MengSun XinyueGu TongZhang XiaoSun MeiniangWang JingzhiYu YuandanBai YutangShi YuanDuan Jingshu
Advertisement