108 Maidens of Destiny Wiki
Advertisement
108 Maidens of Destiny Wiki

Dong Junqing is 15th ranked Star Maiden.

The Steadfast Star Dong Ping sitting at the fifteenth seat herself was a Liangshan Five Tiger. In terms of military strength, she was only slightly inferior to Lin Chong

The Steadfast Star General of Double Stears Dong Ping and Lin Yingmei alike were classified as the Liangshan Maiden’s Five Tiger Generals. Their strength absolutely could not be mentioned on equal terms as an Earthly Star.

Appearance

That girl’s red clothes covered her body. Below her slender jade neck, a piece of her soft breast, like white jade, was half-covered, half-exposed. Her white torso was bound, unexpectedly not fully clenched. A tall and long pair of sleek, shapely and graceful legs were uncovered. Even her elegant lotus feet were soundlessly alluring, giving off a captivating invitation. A bright scarlet mantle was draped over her body, the covering threads weaved into a feather garment. On her forehead was a dab of red makeup, and most notably, hanging under her ears was a pair of jade and stone Red Luan Earrings. One flaming, the other blue, a look told that these were not ordinary items.

Her scarlet eyes gazing at the battle in the courtyard were calm and unruffled in the midst of chaos, her vermilion lips tasting tea, her expression comfortable.[1]

Plotline

She has very 'close' relationship with her Star Master, Zhao Hanyan. Su Xing caught her and Zhao Hanyan two times while they were making love. Dong Junqing especially hated Su Xing when he signed with Zhao Hanyan millennium contract via Intertwined Branch Sword. She loves Zhao Hanyan as a woaman, so she couldn't stand Su Xing being so close to Zhao Hanyan. When she saw Zhao Hanyan and Su Xing kissing in Evil Smithing Hall, she wanted to kill Su Xing at all costs. On her mind was only how to broke that damn contract but when she saw how Su Xing saved princess Ling Yan when she was seriously injured by Li Taisui, sacrificing his cultivation without hesitation, Dong Junqing changed her opinion about Su Xing. She and Zhao Hanyan even served him together in bed.

At the end of novel, she and Zhao Hanyan both climb to Maiden Mountain with Su Xing.

Techniques

Trivia

  • She was caught by Su Xing two times in lesbian actions with her contractor, Zhao Hanyan.
  • She forced herself on Su Xing (chapter 559 & 560)

References

Navigation

Characters
Protagonist
Su Xing
Harem
Lin YingmeiWu XinjieZhao HanyanHu NiangziDong JunqingShi XiuxiuHua WanyueGong CaiweiWu SiyouShi YuanAn SuwenYan YizhenTang LianxinZhang YuqiXi YueLu XiaoChai LingSong QingciGu TongGongsun HuangLu Shaqing
Allies
Chao WuhuiLiang HuizongLong NuHu MiFang Moujia
Enemies
Great Saint StarkillerHoly Lord of Draconic DemonYan WudaoXie ZhenyuanZhao HengYe FutuLi TaisuiLady Snake ScorpionShi Xian
Heavenly Stars
Song QingciLu XiaoWu XinjieGongsun HuangGuan YingLin YingmeiQin MingyueHuyan ShuangHua WanyueChai LingLi QingqueZhu ManxiangLu ShaqingWu SiyouDong JunqingZhang BiluoYang ZijinXu JingshuSuo QingshuangDai XingyueLiu Qing'erLi LongkuiShi JinglunMu QingyingLei YueLi XiangfeiRuan Jin'erZhang FeiyuRuan Ping'erZhang YuqiRuan Mei'erYang LuoshuiShi XiuxiuXie DiaoXie ChanYan Yizhen
Earthly Stars
Zhu ShaHuang MengruiSun YueyingXuan YunshangHao BingxinHan QingPeng FeiShan Meng'erWu RanxinXiao QingyanPei CaixuanOu XiaomengDeng RongxinYan LinglongYang LinLing FeixueJiang ShuishuiLu FangGuo XueAn SuwenHuangfu YouyunWang YingHu NiangziBao XiaoyuFan MingKong SiKong NianXiang NongmeiLi ShuangfeiJin QiongyuMa XiaoxiaoTong HuaTong YaoMeng HudieHou RuolanChen ZhanluYang YiliuZheng YanranTao ZongwangSong QinghuaYue HeGong WuyuanDing WanjingMu DuiyingCao ZhengSong JiaDu ChunyuXue MingxiShi EnLi YanZhou ZiyunTang LianxinDu YunxiangZou QiZou KeZhu GuiZhu QianrouCai XinziCai YunzhenLi BailianLi YunJiao RuoxueShi MengSun XinyueGu TongZhang XiaoSun MeiniangWang JingzhiYu YuandanBai YutangShi YuanDuan Jingshu

Advertisement