FANDOM


The Star Duels are naturally you die and I live. There absolutely is not a second possibility. If you do not kill Me now, then someday, you will regret it.
Hua Wanyue to Su Xing[1]

Hua Wanyue is ninth ranked Star Maiden. Among the Sisters, the Hero Star was classified as a peak Star General.

Hua Wanyue had been called Maiden Mountain’s “Arrow Spear Double Absolute.” Besides her outstanding bow and arrow skills, her close combat short spear fighting was also distinguished.[2] 

Appearance Edit

A girl whose face was picturesque. Her pupils cut water, and she wore a silver crystal cap. Her black hair was satiny, and though what she wore was odd, her soldierly palace dress was stunning. It was not a beautiful purple snow, but the elegant black and white lines that accentuated her slender figure, especially at this time when the woman had stuck out her chest and sucked in her belly. The stance of her two hands pulling a large bow made an even greater contrast between the woman’s physique and her budding grace.

The wind lightly rose. Her red lips pursed against her fine, black hair. Her expression was arrogant and dignified, yet it would not make others disgusted. It was as if she took this for granted, particularly now, when she opened the bow to shoot an arrow, standing like a divine soldier.

If the first impression was absolute beauty, then the second would be an absolute extraordinary martial air.[3]

Personality Edit

The Hero Star had her own bottom line. This bottom line and Su Xing’s bottom line were basically the same – in the future Star Duels, Hua Wanyue would not be enemies with Su Xing and would she be willing to help him, but if the latter became hostile, she would not be polite.[4]

Trivia Edit

  • Wanyue means graceful.

References

NavigationEdit

Characters
Protagonist
Su Xing
Harem
Lin YingmeiWu XinjieZhao HanyanHu NiangziDong JunqingShi XiuxiuHua WanyueGong CaiweiWu SiyouShi YuanAn SuwenYan YizhenTang LianxinZhang YuqiXi YueLu XiaoChai LingSong QingciGu TongGongsun HuangLu Shaqing
Allies
Chao WuhuiLiang HuizongLong NuHu MiFang Moujia
Enemies
Great Saint StarkillerHoly Lord of Draconic DemonYan WudaoXie ZhenyuanZhao HengYe FutuLi TaisuiLady Snake ScorpionShi Xian
Heavenly Stars
Song QingciLu XiaoWu XinjieGongsun HuangGuan YingLin YingmeiQin MingyueHuyan ShuangHua WanyueChai LingLi QingqueZhu ManxiangLu ShaqingWu SiyouDong JunqingZhang BiluoYang ZijinXu JingshuSuo QingshuangDai XingyueLiu Qing'erLi LongkuiShi JinglunMu QingyingLei YueLi XiangfeiRuan Jin'erZhang FeiyuRuan Ping'erZhang YuqiRuan Mei'erYang LuoshuiShi XiuxiuXie DiaoXie ChanYan Yizhen
Earthly Stars
Zhu ShaHuang MengruiSun YueyingXuan YunshangHao BingxinHan QingPeng FeiShan Meng'erWu RanxinXiao QingyanPei CaixuanOu XiaomengDeng RongxinYan LinglongYang LinLing FeixueJiang ShuishuiLu FangGuo XueAn SuwenHuangfu YouyunWang YingHu NiangziBao XiaoyuFan MingKong SiKong NianXiang NongmeiLi ShuangfeiJin QiongyuMa XiaoxiaoTong HuaTong YaoMeng HudieHou RuolanChen ZhanluYang YiliuZheng YanranTao ZongwangSong QinghuaYue HeGong WuyuanDing WanjingMu DuiyingCao ZhengSong JiaDu ChunyuXue MingxiShi EnLi YanZhou ZiyunTang LianxinDu YunxiangZou QiZou KeZhu GuiZhu QianrouCai XinziCai YunzhenLi BailianLi YunJiao RuoxueShi MengSun XinyueGu TongZhang XiaoSun MeiniangWang JingzhiYu YuandanBai YutangShi YuanDuan Jingshu
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.