108 Maidens of Destiny Wiki
Advertisement
108 Maidens of Destiny Wiki

Lady Snake Scorpion is Vermilion Bird Territory’s acclaimed number one Star Master. She is a Poison Gu cultivator and has the twin stars, the “Double-headed Serpent” and the “Twin-tailed Scorpion,” for Star Generals.


Appearance

A beautiful and enchanting woman. Her head had a Golden Thread Eight Treasures Collection Pearl bun, bound with a Morning Sun Five Phoenixes Hanging Pearl Hairpin; around her neck was a pure gold Chi Jade Ring; the sides of her skirt were connected with pea green palace braids, two weights more respectable than roses; her body wore a golden Hundred Butterflies Flower Pierced Crimson Fine Silk tight coat, and her outerwear was enveloped with Five Colors Kesi Azurite Silver Rat Gown; below was a Jadeite Flower Scattering Silk skirt.

She had a pair of red phoenix eyes, two bending eyebrows, a slender stature, excellent physique, her heavy makeup did not show, had not yet opened when she laughed and asked.[1]

Background

She originally was “Seedling Clan,” specially cultivating the Gu Poison arts. This sort of Gu Poison Art did not need the support of Star Energy. Selecting this path before the Star Generals were born, those in the Vermilion Bird Territory were terrified at the mention of her Gu Poison. Often, she could not use Star Energy and be able to make Star Cultivators wish to die. She always asserted she wanted to contract the Xie twins that were number ones in Gu Poison, the “Double-headed Serpent” and the “Twin-tailed Scorpion.” Consequently, the Vermilion Bird Territory dubbed her “Lady Snake Scorpion.”

What Su Xing admired was this Lady Snake Scorpion’s savage intelligence. Starting to promote herself before the Star Duels so that she was known to everyone in the Vermilion Bird Territory, the result after the Star Duels began was that signing the Xie twins was a matter only to be expected, that the Star Generals famous for Gu Poison would join hands with this Lady Snake Scorpion. This simply was nightmarish existence.

Besides this, there was another point that made Su Xing feel this Lady Snake Scorpion was abnormal – and that was her status.

For the Star Masters Su Xing encountered before, if they were not royal princesses, they were commandery princesses, but this Lady Snake Scorpion was actually great. She had the status of a married woman, and her husband’s background was not small. He was the “Falling Sky Great Sage Roc Demon King.[2]

Plotline

She was first seen killing Kong Nian for her Star Energy with the help of her Star Generals Xie Diao and Xie Chan. Her subordinates then inform her they were unable to capture Gongsun Huang, who was taken by an unknown entity from the Azure Dragon Territory (Su Xing). After determining the person is likely Su Xing, she orders them to not lose track of him and heads home.

She was rearing Ten Thousand Year Gu who on the end became Ten Thousand Year Gu Demon but in the last moment he got snatched by Su Xing who won him over cultivators from the Azure Dragon Territory and Vermilion Bird Territory.

Items

Trivia

  • Reason why she can sign two Star Generals is because Xie Zhen and Xie Bao are twins and they always sing the same contractor.

References

Navigation

Characters
Protagonist
Su Xing
Harem
Lin YingmeiWu XinjieZhao HanyanHu NiangziDong JunqingShi XiuxiuHua WanyueGong CaiweiWu SiyouShi YuanAn SuwenYan YizhenTang LianxinZhang YuqiXi YueLu XiaoChai LingSong QingciGu TongGongsun HuangLu Shaqing
Allies
Chao WuhuiLiang HuizongLong NuHu MiFang Moujia
Enemies
Great Saint StarkillerHoly Lord of Draconic DemonYan WudaoXie ZhenyuanZhao HengYe FutuLi TaisuiLady Snake ScorpionShi Xian
Heavenly Stars
Song QingciLu XiaoWu XinjieGongsun HuangGuan YingLin YingmeiQin MingyueHuyan ShuangHua WanyueChai LingLi QingqueZhu ManxiangLu ShaqingWu SiyouDong JunqingZhang BiluoYang ZijinXu JingshuSuo QingshuangDai XingyueLiu Qing'erLi LongkuiShi JinglunMu QingyingLei YueLi XiangfeiRuan Jin'erZhang FeiyuRuan Ping'erZhang YuqiRuan Mei'erYang LuoshuiShi XiuxiuXie DiaoXie ChanYan Yizhen
Earthly Stars
Zhu ShaHuang MengruiSun YueyingXuan YunshangHao BingxinHan QingPeng FeiShan Meng'erWu RanxinXiao QingyanPei CaixuanOu XiaomengDeng RongxinYan LinglongYang LinLing FeixueJiang ShuishuiLu FangGuo XueAn SuwenHuangfu YouyunWang YingHu NiangziBao XiaoyuFan MingKong SiKong NianXiang NongmeiLi ShuangfeiJin QiongyuMa XiaoxiaoTong HuaTong YaoMeng HudieHou RuolanChen ZhanluYang YiliuZheng YanranTao ZongwangSong QinghuaYue HeGong WuyuanDing WanjingMu DuiyingCao ZhengSong JiaDu ChunyuXue MingxiShi EnLi YanZhou ZiyunTang LianxinDu YunxiangZou QiZou KeZhu GuiZhu QianrouCai XinziCai YunzhenLi BailianLi YunJiao RuoxueShi MengSun XinyueGu TongZhang XiaoSun MeiniangWang JingzhiYu YuandanBai YutangShi YuanDuan Jingshu
Advertisement