FANDOM


Legend says that the very year Buddha cut his flesh to feed a hawk, he instantly became Buddha. People say this was a measureless achievement. I say it silliness, just silliness.
Lu Xiao[1]

Lu Xiao is second ranked Star Maiden and the strongest martial force Star General among the one hundred eight Star Maidens.

Personality Edit

Cheerful.

Plotline Edit

The Strength Star Lu Xiao was the first Star Maiden Su Xing encountered that was not a foe. She helped Wu Siyou conquer her Star Beast. After that she and Wu Siyou met Su Xing who was fighting against the Holy Lord of Draconic Realm and was in really bad situation. Lu Xiao helped him together with Wu Siyou. Luckily Xiao'er didn't tell Wu Siyou about Su Xing identity as Lin Yingmei's Star Master otherwise he would be goner. 

Lu Xiao competed for the Birth Treasure Outline but Su Xing was the fastest one who refined it. She only managed to plunder two purple chests. After plundering she, Wu Siyou and Su Xing with his Star Generals were fighting against Elder Immortal Extreme Clarity, killing him with help of Hua Wanyue's arrow art. 

Song Qingci helped her subdue her Star Beast Star Unicorn Dragon Horse so as a returning favor Lu Xiao helped Song Qingci sing one of the Five Tiger Generals, Qin Mingyue. Although Qingci wanted Lu Xiao join her uprising but Lu Xiao wasn't willing because she likes freedom.  

Lu Xiao met Su Xing again in the Buddha Kingdom where Su Xing helped her win qilin spice bag. She fought against Yan Yizhen who was using Yin Yang Carps equally without the use of her Destined Star Weapon. She also said Qingci that she isn't able to win against Su Xing in Star Duel. 

On the Treasure Feast she helped Su Xing in fight against White Tiger Seven Spirit Stars. Xi Yue helped her by guarding her while she was comprehending her Heavenly Rank Techinque because she wanted her on Su Xing's side. On the end of novel she came to help Su Xing fight against Shi Xian as she was a Star General who likes fights and challenges. When they were at disadvantage, Su Xing forcefully kissed her and singed contract with her although she wasn't willing singing it. As one of the Su Xing's seventeen Star Generals, she climber on the Maiden Moutain. 

Techniques Edit

  • Yellow Rank Move "Qilin-fall Skyflash"[2]

References

NavigationEdit

Characters
Protagonist
Su Xing
Harem
Lin YingmeiWu XinjieZhao HanyanHu NiangziDong JunqingShi XiuxiuHua WanyueGong CaiweiWu SiyouShi YuanAn SuwenYan YizhenTang LianxinZhang YuqiXi YueLu XiaoChai LingSong QingciGu TongGongsun HuangLu Shaqing
Allies
Chao WuhuiLiang HuizongLong NuHu MiFang Moujia
Enemies
Great Saint StarkillerHoly Lord of Draconic DemonYan WudaoXie ZhenyuanZhao HengYe FutuLi TaisuiLady Snake ScorpionShi Xian
Heavenly Stars
Song QingciLu XiaoWu XinjieGongsun HuangGuan YingLin YingmeiQin MingyueHuyan ShuangHua WanyueChai LingLi QingqueZhu ManxiangLu ShaqingWu SiyouDong JunqingZhang BiluoYang ZijinXu JingshuSuo QingshuangDai XingyueLiu Qing'erLi LongkuiShi JinglunMu QingyingLei YueLi XiangfeiRuan Jin'erZhang FeiyuRuan Ping'erZhang YuqiRuan Mei'erYang LuoshuiShi XiuxiuXie DiaoXie ChanYan Yizhen
Earthly Stars
Zhu ShaHuang MengruiSun YueyingXuan YunshangHao BingxinHan QingPeng FeiShan Meng'erWu RanxinXiao QingyanPei CaixuanOu XiaomengDeng RongxinYan LinglongYang LinLing FeixueJiang ShuishuiLu FangGuo XueAn SuwenHuangfu YouyunWang YingHu NiangziBao XiaoyuFan MingKong SiKong NianXiang NongmeiLi ShuangfeiJin QiongyuMa XiaoxiaoTong HuaTong YaoMeng HudieHou RuolanChen ZhanluYang YiliuZheng YanranTao ZongwangSong QinghuaYue HeGong WuyuanDing WanjingMu DuiyingCao ZhengSong JiaDu ChunyuXue MingxiShi EnLi YanZhou ZiyunTang LianxinDu YunxiangZou QiZou KeZhu GuiZhu QianrouCai XinziCai YunzhenLi BailianLi YunJiao RuoxueShi MengSun XinyueGu TongZhang XiaoSun MeiniangWang JingzhiYu YuandanBai YutangShi YuanDuan Jingshu
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.