Song Qingci is first ranked Star Maiden and the leader of the 108 outlaws in Water Margin. She is the most important point of Star Duels and only with Song Jiang climbing up the Maiden Mountain, Star Duels can be concluded. All Star World is afraid of her Star Weapon because it is said it can subdue every Star General.

Appearance

She wore a snow-white, blue and white embroidered long skirt. The skirt’s edges had dragged along the ground like piled snow. Seeing her wind bun and misty temples, black hair like a waterfall, a slanted jade hairpin stuck within, and a sash with inlaid silver; she blossomed, a countenance like that of a flower, a face like the moon; her skin was wonderful, her young bones shapely, as if she was graceful and shapely.

However beautiful she appeared, there was a poem that could describe her:

Elegant and supple waves pass on by, fragrant threads brush hearts and hands away. Attract attention with allure quiet and icy, only pity quiet dreams white as poetry.11

She was entirely stunning, hard to copy in every single way. Su Xing originally thought he had a powerful immunity to beauties, but upon seeing the girl, he had a sort of feeling that startled man and heaven.

Plotline

During every single Star Duel, Leader Star Song Jiang was always the first one to be defeated.

Historically, Song Jiang’s ability have been rated at the lowest. Throughout the Five Great Dynasties era, no Star Master would willingly contract with her.

Song Jiang lacks combat abilities, yet she sits at the very top of the ranking. As first ranked Star Maiden a huge amount of Star Energy is residing within the Leader Star. No Star General or Star Master would pass on this immensely beneficial “medicine”.[1]

From the very beginning of Star Duels, Song Qinci was trying to recruit as many members as possible to finally end Star Duels where she must watch her Sisters kill each other. Li Longkui was the first Star General who was following Qingci. When Qingci tried to sign Earthly Stars, if they are not willing, she uses force to subdue them while with Heavenly Stars she can only try to negotiate. Star Generals like Lu Xiao and Lu Shaqing aren't good to be provoked. Majority of Heavenly Stars with Qingci despises Star Masters. When Qingci entered with her members in the last phase of Star Duels, she tried to unify all Star Masters against Su Xing, even Chao Wuhui gave her Wang Lengji in order to unify Star Masters who weren't willing to cooperate.

Before they even got chance to battle Su Xing, all Song Qingci's uprising members except Xuan Yunshang were killed by Shi Xian. Qingci was devastated how her Sisters lost their life and if it wasn't Su Xing she would be killed.

Items

Trivia

  • She is reputed as the weakest because as long as Song Jiang signs a Star Duel Covenant, then whatever position she is in would be exposed to all the other Star Generals.[2]

References

Navigation

Characters
Protagonist
Su Xing
Harem
Lin YingmeiWu XinjieZhao HanyanHu NiangziDong JunqingShi XiuxiuHua WanyueGong CaiweiWu SiyouShi YuanAn SuwenYan YizhenTang LianxinZhang YuqiXi YueLu XiaoChai LingSong QingciGu TongGongsun HuangLu Shaqing
Allies
Chao WuhuiLiang HuizongLong NuHu MiFang Moujia
Enemies
Great Saint StarkillerHoly Lord of Draconic DemonYan WudaoXie ZhenyuanZhao HengYe FutuLi TaisuiLady Snake ScorpionShi Xian
Heavenly Stars
Song QingciLu XiaoWu XinjieGongsun HuangGuan YingLin YingmeiQin MingyueHuyan ShuangHua WanyueChai LingLi QingqueZhu ManxiangLu ShaqingWu SiyouDong JunqingZhang BiluoYang ZijinXu JingshuSuo QingshuangDai XingyueLiu Qing'erLi LongkuiShi JinglunMu QingyingLei YueLi XiangfeiRuan Jin'erZhang FeiyuRuan Ping'erZhang YuqiRuan Mei'erYang LuoshuiShi XiuxiuXie DiaoXie ChanYan Yizhen
Earthly Stars
Zhu ShaHuang MengruiSun YueyingXuan YunshangHao BingxinHan QingPeng FeiShan Meng'erWu RanxinXiao QingyanPei CaixuanOu XiaomengDeng RongxinYan LinglongYang LinLing FeixueJiang ShuishuiLu FangGuo XueAn SuwenHuangfu YouyunWang YingHu NiangziBao XiaoyuFan MingKong SiKong NianXiang NongmeiLi ShuangfeiJin QiongyuMa XiaoxiaoTong HuaTong YaoMeng HudieHou RuolanChen ZhanluYang YiliuZheng YanranTao ZongwangSong QinghuaYue HeGong WuyuanDing WanjingMu DuiyingCao ZhengSong JiaDu ChunyuXue MingxiShi EnLi YanZhou ZiyunTang LianxinDu YunxiangZou QiZou KeZhu GuiZhu QianrouCai XinziCai YunzhenLi BailianLi YunJiao RuoxueShi MengSun XinyueGu TongZhang XiaoSun MeiniangWang JingzhiYu YuandanBai YutangShi YuanDuan Jingshu
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.