FANDOM


Zhao Hanyan is first princess of the Great Liang Dynasty and Su Xing's third wife.

Appearance Edit

Her simple and elegant white and purple palace dress gave off a delicate and graceful appearance. Her brow was covered in a bluish-green fog, her red mouth flecked with cinnabar. Her eyes were limpid autumn waters, her skin lustrously glossy, her manner refined, her lips without a speck of red8 her brows without a smudge of bluish-green, her face like a silver basin, eyes like water apricots, her character also upright, and her appearance abundant and prosperous. As her white hand danced, light moved in all four directions, a hollow and multicolored light of the horizon sparkled brilliantly, swaying.[1]

Plotline Edit

Princess Ling Yan’s body had been seen by Su Xing, and he also saw her romance with Dong Junqing.[2]

Techniques Edit

Equipment Edit

Trivia Edit

  • Two times being caught in 'polishing mirrors' with her Star General made Zhao Hanyan feel very wronged. The first time in the Void Liangshan[3] was done only because no one would go for the Purple Star Grade. Who would have known that Su Xing, as it turned out, was present, and this was the result. Now, the second time in Evil Smiting Hall, Zhao Hanyan and Dong Junqing had specially learned their lesson when they were searching for the Yin Yang Lake. In advance, they had activated the “Star Concealing Canopy” to cover a range of a thousand meters so as to avoid being peeped on again. However, they truly wondered if it was fate provoking this guy, for Su Xing unexpectedly was already present at this lake.[4]
  • She had her first time in the Black Turtle domain after being injected with an aphrodisiac. [5]

References

NavigationEdit

Characters
Protagonist
Su Xing
Harem
Lin YingmeiWu XinjieZhao HanyanHu NiangziDong JunqingShi XiuxiuHua WanyueGong CaiweiWu SiyouShi YuanAn SuwenYan YizhenTang LianxinZhang YuqiXi YueLu XiaoChai LingSong QingciGu TongGongsun HuangLu Shaqing
Allies
Chao WuhuiLiang HuizongLong NuHu MiFang Moujia
Enemies
Great Saint StarkillerHoly Lord of Draconic DemonYan WudaoXie ZhenyuanZhao HengYe FutuLi TaisuiLady Snake ScorpionShi Xian
Heavenly Stars
Song QingciLu XiaoWu XinjieGongsun HuangGuan YingLin YingmeiQin MingyueHuyan ShuangHua WanyueChai LingLi QingqueZhu ManxiangLu ShaqingWu SiyouDong JunqingZhang BiluoYang ZijinXu JingshuSuo QingshuangDai XingyueLiu Qing'erLi LongkuiShi JinglunMu QingyingLei YueLi XiangfeiRuan Jin'erZhang FeiyuRuan Ping'erZhang YuqiRuan Mei'erYang LuoshuiShi XiuxiuXie DiaoXie ChanYan Yizhen
Earthly Stars
Zhu ShaHuang MengruiSun YueyingXuan YunshangHao BingxinHan QingPeng FeiShan Meng'erWu RanxinXiao QingyanPei CaixuanOu XiaomengDeng RongxinYan LinglongYang LinLing FeixueJiang ShuishuiLu FangGuo XueAn SuwenHuangfu YouyunWang YingHu NiangziBao XiaoyuFan MingKong SiKong NianXiang NongmeiLi ShuangfeiJin QiongyuMa XiaoxiaoTong HuaTong YaoMeng HudieHou RuolanChen ZhanluYang YiliuZheng YanranTao ZongwangSong QinghuaYue HeGong WuyuanDing WanjingMu DuiyingCao ZhengSong JiaDu ChunyuXue MingxiShi EnLi YanZhou ZiyunTang LianxinDu YunxiangZou QiZou KeZhu GuiZhu QianrouCai XinziCai YunzhenLi BailianLi YunJiao RuoxueShi MengSun XinyueGu TongZhang XiaoSun MeiniangWang JingzhiYu YuandanBai YutangShi YuanDuan Jingshu

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.